Документи

Документи, които Ви препоръчваме да използвате за осигуряване на допълнителна подкрепа за 2022-2023 учебна година

 Карта за оценяване на напредъка /попълва се в края на I  и II срок /

1.Карта-за-оценяване-на-напредъка-ДГ

2.Карта-за-оценяване-на-напредъкa-1-4-клас

3.Карта-за-оценяване-на-напредъкa-5-7-клас

4.Карта-за-оценяване-на-напредъка-8-12-клас

План-за-подкрепа-2022_2023

Карта-за-оценка-ЗА-ДЕТСКА-ГРАДИНА-на-образователните-потребности-на-деца-2022-2023– попълва се от ЕПЛР за деца , за които има индикации, че са със специални образователни потребности

Карта-за-оценка-ЗА-УЧИЛИЩЕ-на-образователните-потребности-на-ученици-2022-2023 – попълва се от ЕПЛР за ученици , за които има индикации, че са със специални образователни потребности

Оценка-на-индивидуалните-потребности-2022_2023 попълва се в началото на учебната година от членовете на ЕПЛР за деца / ученици одобрени от предходната година

Методика-за-оценка / в помощ на ЕПЛР /

 

Организация на дейностите за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие през учебна 2022 / 2023 г.

№ 1  Заявление-от-родител-за-оценка-на-потребностите-на-дете-ученик-със-специални-образователни-потребности  до директора на ДГ, ОУ, СУ, ПГ, ОбУ

№ 2  Заявка-до-РЦПППО-за-осигуряване-на-допълнителна-подкрепа-от-специалисти-на-РЦ-учебна-2022-2023

№ 3 Заявление за одобрение от Регионалния екип и предоставянето на допълнителна подкрепа /отнася се за училища и ДГ с пълен Екип за подкрепа на личностното развитие / Образец 1

№ 4 Заявление за осигуряване на специалист/ и от РЦ за участие в ЕПЛР при : оценка  на индивидуалните потребности в началото на учебната 2022 / 2023 и методическа подкрепа в изготвяне на План за подкрепа / отнася се за деца / ученици с потвърдена допълнителна подкрепа /; при оценка на индивидуалните потребности на деца / ученици, за които има индикации , че са със СОП Образец 2

№ 5  Заявление за осигуряване на пълен екип от РЦ при невъзможност на училището / ДГ да сформира – / отнася се за първична оценка на индивидуалните потребности на деца / ученици, с индикации за деца / ученици със СОП / – Образец 3 

№ 6    Заявление-от-родител-за-отлагане-на-първи-клас

№ 7    Заявление-от-родител-за обучение-на детето-след-7-клас-2022-2023

№8    Заявление за специални училища за ученици със сензорни увреждания – Образец 5

№ 9   Заявление за ЦСОП  – Образец 5 а

№ 10 Заявление-от-родител-за обучение- на детето-след-10-клас-2022-2023

№ 11 Заявление-за-консултант

№ 12 Заявление-директор-за-промяна формата на обучение

№13 Заявление за специалисти по споразумение за трансфер

 

 

Други документи

Психолого-педагогическа-характеристика 2022-2023

Доклад-мобилна-група-190_3_1

Доклад-мобилна-група-190_3_2

Доклад-мобилна-група-190_3_3