Документи

Документи, които Ви препоръчваме да използвате за осигуряване на допълнителна подкрепа за 2023-2024 учебна година

Карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик със специални образователни потребности и с хронични заболявания на основата та ICF-CY – кратка / използва се за насочване към допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности или хронични заболявания вкл. към ЦСОП и специални училища / –Приложение 1

Карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик със специални образователни потребности и с хронични заболявания на основата та ICF-CY – дълга / попълва се в рамките на първата учебна година след насочване към допълнителна подкрепа за личностно развитие в детските градини, училищата, ЦПЛР, вкл. ЦСОП / – Приложение 2

Лист за предварително наблюдение на детето или ученика – Приложение 3

План за подкрепаПриложение 4

Въпросник за събиране на информация към учителПриложение 5

Въпросник за събиране на информация към родител/ настойник – -Приложение 6

Въпросник за събиране на информация към лекар – Приложение 7

 

 Карта за оценяване на напредъка /попълва се в края на I  и II срок /

1.Карта-за-оценяване-на-напредъка-ДГ

2.Карта-за-оценяване-на-напредъкa-1-4-клас

3.Карта-за-оценяване-на-напредъкa-5-7-клас

4.Карта-за-оценяване-на-напредъка-8-12-клас

 

Оценка-на-индивидуалните-потребности-2023_2024  попълва се в началото на учебната година от членовете на ЕПЛР за деца / ученици одобрени от предходната година

Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка / в помощ на ЕПЛР /

 

Организация на дейностите за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие през учебна 2023 / 2024 г.

№ 1  Заявление от родител за оценка на потребностите на дете / ученик със специални образователни потребности – до  директора на ДГ, ОУ, ОбУ, ПГ –Заявление от родител

№ 2  Заявка-до-РЦПППО-за-осигуряване-на-допълнителна-подкрепа-от-специалисти-на-РЦ-учебна-2023-2024  – Заявка до РЦПППО

№ 3 Заявление за одобрение от Регионалния екип и предоставянето на допълнителна подкрепа /отнася се за училища и ДГ с пълен Екип за подкрепа на личностното развитие /-Образец-1

№ 4 Заявление за осигуряване на специалист/ и от РЦ за участие в ЕПЛР при : оценка  на индивидуалните потребности в началото на учебната 2023 / 2024 и методическа подкрепа в изготвяне на План за подкрепа / отнася се за деца / ученици с потвърдена допълнителна подкрепа /; при оценка на индивидуалните потребности на деца / ученици, за които има индикации , че са със СОП Образец 2

№ 5  Заявление за осигуряване на пълен екип от РЦ при невъзможност на училището / ДГ да сформира – / отнася се за първична оценка на индивидуалните потребности на деца / ученици, с индикации за деца / ученици със СОП / – Образец 3 

№ 6    Заявление-от-родител-за-отлагане-на-първи-клас

№ 7   Заявление-от-родител-за-обучение-на-детето-след-7-клас-2024-2025

№8    Заявление за специални училища за ученици със сензорни увреждания – Образец 5

№ 9   Заявление за ЦСОП  – Образец 5 а

№ 10 Заявление-от-родител-за-обучение-на-детето-след-10-клас-2024-2025

№ 11 Заявление-за-консултант

№ 12 Заявление-директор-за-промяна формата на обучение

№13 Заявление за специалисти по споразумение за трансфер

 

Други документи

Психолого-педагогическа-характеристика 2023-2024

Доклад-мобилна група_190_3_1

Доклад-мобилна група_190_3_2

Доклад-мобилна група_190_3_3

 

Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца

 

1.  Ранна скринингова оценка и насоки

2. Скрининг тест

3. Приложение 1 – Социално развитие-запознанство

4. Приложение 2 – Въпросник за родители

5. Приложение 3 – Въпросник за учители

6. Приложение 4 – Информирано съгласие