Регионален център гр. Добрич


resurs-dobrich       Регионален център – Добрич е създаден в началото на 2006/2007 учебна година , под наименованието  Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности,  като  държавно обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение, в системата на Народната просвета. В края на учебната 2015 / 2016 година се  преобразува в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование / специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование /.

     Основната му цел  е подпомагане успешното приобщаване  и включване на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователна среда от област Добрич.

        Административната сграда на Регионален център- Добрич се намира в централната част на града в близост до важни институции, учреждения и др.

        Базата  на Регионален център – Добрич включва  три  отделни сгради в близост/ Корпус 1,2,3/.

         Корпус № 1 / Добрич, ул. „Й. Йовков“ № 4/  включва  кабинет на директора и учителска стая.

       Корпус № 2 / в бившия Дом на учителя/ разполага с  Монтесори кабинет, Кабинет по Арт терапия ,логопедичен кабинет,  малка многофункционална зала, използваща се за съвещания, обучения, подготовка на специалистите и др.

         Корпус № 3 ,в сградата на НТС – Добрич, има на разположение   оборудвана Сензорна зала, която официално бе открита м. ноември 2015 г.

         В общообразователните училища и детски градини, в които се осъществява приобщаващо образование , са създадени кабинети за ресурсно подпомагане.

   Регионалният център има консултативна, образователно-възпитателна, рехабилитационна и координираща функция. Той осъществява дейността си в  училища,  детски градини и професионални гимназии на територията на  област Добрич, където се обучават  деца и ученици със специални образователни потребности.