За нас

РЕГИОНАЛЕН  ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ  НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ГР. ДОБРИЧ

      РЦПППО  е специализирано  обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование, извършващо дейности , свързани с провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса  на приобщаващото образование

      В началото на учебната 2006/2007 в гр. Добрич е създаден Ресурсен  център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности в общообразователна среда със заповед № РД-14-180 от 13.09.06,  на Министъра на образованието и науката доц. д-р  Даниел Вълчев.

      Със Заповед на Министъра на образованието и науката М. Кунева с  № РД 14-156 от 19.08.2016 г. / ДВ 68 от 30.08.2016 г. / Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности се преобразува в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Териториален и възрастов обхват:
– Добрич- град;                                                    resursen-centur-dobrich
– Добричка;
– Община Генерал Тошево;
– Община Каварна;
– Община Балчик;
– Община Шабла;
– Община Крушари;
– Община Тервел.

 

Възрастов обхват: Деца и ученици от 3 до 19 г.

Форми на работа: индивидуална, работа в клас/група и комбинирана

Деца и ученици със специални образователни потребности са децата и учениците с образователни потребности, които могат да възникнат при:

– Различни видове увреждания- сензорни, физически, умствени, множество увреждания;
– Комуникативни нарушения;
– Специфични нарушения на способността за учене /дисграфия, дискалкулия, дислексия/;
– Разстройства от аутистичния спектър;
– Емоционални и поведенчески разстройства

Консултативните дейности, които осъществява РЦПППО – Добрич са:

– Провеждане на индивидуални и групови занятия и консултации в общообразователните училища и детски градини
– Запознаване на родителите с принципите и с организацията на приобщаващото образование и възпитание
– Консултиране на родителите при усвояването на различни форми и техники за работа с деца и ученици със специални образователни потребности и използването на специална литература
– Консултиране на родителите за използването на различни видове терапии съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности
– Съдействие за включването и участието на родителите в дискусии по въпросите на приобщаващото образование
– Консултиране на учениците със специални образователни потребности и техните родители за възможностите за професионално образование и обучение и професионална реализация
– Оказване на методическа помощ на екипите от специалисти, работещи с приобщените  деца и ученици в детските градини, общообразователните и професионалните училища
– Подпомагане на детските градини и училищата при планирането на необходимите ресурси и материално-техническа база и при адаптирането на пространството за осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес.

В областта на образователно-възпитателния и рехабилитационния процес центърът извършва следните дейности:

– Осъществява ранно педагогическо въздействие на деца със специални образователни потребности
– Участва чрез свои специалисти в състава на Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности  към Регионалното управление  по образованието както и в ЕПЛР на обхванатите учебни заведения при оценяването на образователните потребности на децата и учениците с увреждания и при насочването им към обучение
– Участва в разработването на индивидуалните програми за обучение и развитие на  деца и ученици със специални образователни потребности
– Провежда обучение на децата и учениците със специални образователни потребности съвместно с учителите от общообразователните училища и детски градини, в които се осъществява приобщаващо образование  и възпитание
– Провежда индивидуална и групова работа, във връзка с приобщаващото образование,  с  ученици с нарушено зрение по специалните предмети от учебния план на училището за деца с нарушено зрение, както и с  учениците  с увреден слух по специалните предмети от учебния план на училището за деца с увреден слух
– Разработва дидактични материали за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности и материали за популяризиране на приобщаващото  образование
– Организира и участва в осъществяването на различни форми за повишаване знанията и уменията на учители, работещи с  деца със специални образователни потребности
– Участва в провеждането на изследвания и разработки по въпросите на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности
– Събира и анализира информация, свързана с процеса на приобщаване  на децата и учениците със специални образователни потребности в областта

Специализирани кабинети

       Кабинет -Монтесори метод –  основан е на практическите наблюдения на д-р Мария Монтесори. Той дава свобода на детето и го насърчава да извади на показ своята уникалност и да се развива самостоятелно. Децата са свободни  да избират своята дейност чрез която да учат. Всяко от тях си има свое място. То може да работи на килимче или на маса и всяка дейност, която извършва допринася за развитието на неговата фина моторика, език, сетивност, математика. Всички играчки наречени материали са подредени по рафтовете и са на разположение на децата.  “ Помогни ми да се справя сам “ –  тук е ролята на учителя – Монтесори терапевт , който показва какво да се направи с материалите . Монтесори метод

       Кабинет Арт терапия –  развива  се потенциала на деца със СОП за творческо вербално изразяване на себе си чрез използване на художествени материали. Обогатяват се уменията на децата да преодоляват затруднения при изразяване и общуване. Стимулира се развитието на емоционална компетентност чрез арт терапевтични техники.

Фейсбук страница на Арттерапевтичното ателие към РЦПППО град Добрич  – https://www.facebook.com/profile.php?id=100087932964621

Арт терапия

    Зала – сензорна терапия – Сензорната терапия представлява стимулиране на сетивата и предизвикване на адаптивен отговор. Провежда се в оборудвана и подготвена среда, която да създава интерес, спонтанност и предизвикателство у детето. Има за цел да подобри способностите на детето да си взаимодейства с предмети и пространствени дадености в постоянно променящата се среда.Сензорен кабинет

        Координиращата функция на центъра се изразява в:
– Взаимодействие с учители, родители, социални партньори, образователна среда;
– Развиване на разнообразни форми на сътрудничество с институции, физически и юридически лица за подпомагане на обучението на децата и учениците със специални образователни потребности;
– Организиране и провеждане на  регионални инициативи по въпросите на приобщаващото  обучение и възпитание;
– Осъществяване на взаимодействие по предмета на дейността си с детските градини, училищата и обслужващите звена в системата на образованието, както и с областните и общинските администрации, с отделите за закрила на детето, с ръководствата на регионалните структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, с юридически лица с нестопанска цел и др.