Обучителен семинар в СУ“Хр. Смирненски“ – Оброчище

На 29.02.2024 г. в СУ „Хр. Смирненски“ с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич се проведе обучителен семинар на тема :

„Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик със специални образователни потребности и с хронични заболявания на основата на ICF-CY“

Присъстваха – 12  педагогически специалисти

лектор : Марияна Панайотова

Оброчище