ОБУЧЕНИЯ – 2023-2024

„Връзката между травма и тяло“

22.04.2024 – 23.04.2024

присъствено

2 специалиста

Maude Le Roux Academy

Конференция “ Приложна логопедия „

28.03.2024-31.03.2024

присъствено

4 специалиста

 

„Обучение за обучители за прилагане и ползване на ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитиието на тригодишните деца „

27.02.2024 -28.02.2024

присъствено

РЦПППО – София град

2 специалиста

„Приобщаване и подкрепа на деца и ученици с обучителни трудности“

21.01.2024 – 27.01.2024

комбинирана форма

Ню Едюкейшън център ЕООД

1 педагогически специалист

„OH Cards в помощ на педагогическия специалист“

29.11.2023 – 13.12.2023

комбинирана форма

ДКПРПС град Пломдим

5 пед. специалисти

„Подобряване на груповата динамика в детската група/  паралелката/

02.12.2023 – 03.12.2023

присъствено

ЗЕТ ЕС “ Консулт“

2 специалисти

„Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти, посредством запознаването им с нормативната уредба, относима към системата на образованието за адекватна реакция спрямо агресията на ученици, родители и общественост

27.10.2023 – 27.11.2023

присъствено

„КОРЕКТИВ – ЕКСПРЕС“ ООД

33 пед. специалиста

Тренинг АНТИ-СТРЕС

29.06.2023 – 05.07.2023

присъствено

КЦ“Плиска“

27 пед. специалисти

Ранно детско развитие – идентификация и подкрепа

17.06.2023 – 24.06.2023

присъствено

РААБЕ

1 пед. специалист

Изследване на фонологичното осъзнаване и бързото серийно назоваване като предиктори за нарушенията на четенето при деца и ученици от 4 до 7 г. възраст чрез картинен пест за фонологично оценяване / КТФО/

16.06.2023 – 17.06.2023

присъствено

ГЛОССА ТЕРАПИ ЕООД

1 пед. специалист

Ролята на лидерството за повишаване на УВП

21.05.2023 – 22.05.2023

СБУ

присъствено

1 пед. специалист

“ Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство – образователна институция“

22.04.2023-22.04.2023

онлайн

РААБЕ България ООД

1 пед. специалист

„Обучение за прилагане на картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със СОП и хронични заболявания във връзка с прилагането на международна класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на децата „

21.03.2023 – 23.03.2023

присъствено

РЦПППО – София

3 пед. специалисти

“ Обучения на пед. специалисти за диференциране и адаптиране на уч. съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя ДП, за оценяване на текущия и годишния напредък на обучението на децата и учениците както и за съвместна  работа в групата/ кл. стая между ресурсните учители, другите пед. специалисти и помощниците на учителя „

24.02.2023-26.02.2023

НЦПКПС
1 пед.специалист

“ Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на внимание „

11.02.2023-11.02.2023

онлайн

РААБЕ

1 пед. специалист

“ Емоционалната интелигентност  и емоционалната компетентност в работата на учителя“

02.02.23-03.02-2023

Банско

ЗЕТ ЕС Консулт

2 пед. специалисти

“ Приказките като терапевтично средство при работа с деца и възрастни „

28.01.2023-29.01.2023

онлайн

ЗЕТ ЕС Консулт

1 пед. специалист

“ Работа с деца и ученици със СОП. Изграждане на позитивна приемна и подкрепяща среда за деца и ученици със СОП“

14.01.2023-14.01.2023

онлайн

РААБЕ

1 пед. специалист