НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Маринка Симеонова Вичева – Гл. счетоводител

Красимира Паскалева Иванова – ЗАС

Мария Славова Атанасова – Хигиенист