Необходими документи за явяване на дете или ученик пред РЕПЛРДУСОП

 

Институциите в страната, ангажирани с интегрирането на деца със СОП
– МОН;
– РУО в съответната област;
– Детските градини и училищата в съответната област;
– РЦПППО

Нормативни актове за интегрирането на деца и ученици със СОП:

– Закон за предучилищното и училищното образование
– Закон за професионалното образование и обучение
– Закон за закрила на детето и Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
– Правилник за дейността на регионалните центрове за подпомагане на процеса на приобщаващото образование
– Национален план за интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности в системата на образованието

Деца и ученици със специални образователни потребности са децата и учениците с образователни потребности, които могат да възникнат при:

– Различни видове увреждания- сензорни, физически, умствени, множество увреждания;
– Комуникативни нарушения;
– Специфични нарушения на способността за учене /дисграфия, дискалкулия, дислексия/;
– Разстройства от аутистичния спектър;
– Емоционални и поведенчески разстройства

Какво да направим, ако разберем, че детето има СОП?

Последователни стъпки:
– Учителите информират директора на учебното заведение и родителите;
– Съдействие от РЦПППО– насочване на специалисти и обследване;
– Информиране на родители за последващи стъпки;
– При личния лекар;
– При педиатър;
– При психолог;
– При друг медицински специалист.

Необходими документи за явяване на дете или ученик пред РЕПЛРДУСОП:

  1. Заявление от родителя, настойника, попечителя или директора на специализираната институция за деца, в която детето е настанено /до директора на учебното заведение, в което се обучава детето/ ученика/;
  2. Медицински документи при наличие на такива, издадени от съответния лекар специалист или от лекарска комисия с приложени резултати от проведени медицински консултации и изследвания в зависимост от вида увреждане или нарушение;
  3. Психолого-педагогическа характеристика на детето от учителите на групата в детската градина или на ученика от класния ръководител в училището или от екипа, отговорен за изпълнението на индивидуалния план за грижа, за деца и ученици със специални образователни потребности, настанени в специализирани институции за деца;
  4. Копие на Удостоверение за раждане;
  5. Удостоверение за завършена подготвителна група, удостоверение за завършен първи клас, удостоверение за завършен начален етап на основното образование, свидетелство за основно образование;
  6. Творчески работи на детето или ученика, писмени работи, рисунки или други материали.
    В работата на екипа може да участва и упълномощен от родителите/ настойниците представител учител или педагог, както и педиатьр или детски психиатър

 !!! В съответствие с чл. 139 от Наредба за приобщаващото образование  отлагане постъпването в първи клас се извършва до ЗО юни на всяка календарна година на основание протокол на Лекарска консултативна комисия, заявление от родител до директора на РЦПППО и удостоверение за завършена подготвителна група .